ماستی به نام "یول"

گاهی از احساسات عجیبم سخت تعجب می کنم.

چمه ؟

خدا عالمه...

نسبت به چیزی جاذبه و دافعه رو همزمان دارم. به یک میزان!

تکلیف روشن نیست.

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
آرش

سلام به یک میزان نیست! اگر بود در باره اش نمی نوشتی ... یک طرف زورش بیشتره ... نیست؟ وجود احساس عجیب - به نظرم- یعنی اینکه هنوز دچار روزمره گی نشده ای. شاد باشی خدا نگهدار پ نون: ماستی به نام یول؟