هیچ...

با اینکه کلاٌ معتقدم وبلاگ نویسی کار چرت و چرندیه ؛ به دو دلیل می نویسم:

اول اینکه به جای دو موجودیت از من، که من و دفترم باشیم، سه موجودیت وجود خواهد داشت که اگر احیانآ مرگ به سراغم اومد وبرگ های دفترم سوخت ؛ وجودم حس کنه هنوزجایی هست .

و دوم اینکه خودم رو مجبور کنم بنویسم ، بس که ننوشتم ذهنم یخ بسته...

/ 0 نظر / 7 بازدید